Sunday, August 31, 2014

Ποιά είναι η καλύτερη ηλικία για να ξεκινήσει το παιδί μου Αγγλικά ;

Έχετε παρακολουθήσει ποτέ ενήλι­κα με πτυχία και γνώσεις να προ­σπαθεί με πολύ κόπο να μάθει μια ξένη γλώσσα; Έχετε εκπλαγεί ποτέ με μωρά που μιλούν δυο γλώσσες άπταιστα; Σας φαίνεται παράλογο να βασανίζεται ένας ενήλικας να κάνει αυτό που τόσο αυθόρμητα κατορθώ­νει ένα μωρό; Κι όμως σε σχέση με την εκμάθηση των ξένων γλωσσών, έτσι είναι τα πράγματα.
Η ξένη γλώσσα δεν είναι Ιστορία ή Μαθηματικά για να σε βοηθήσει η θέ­ληση, η πείρα και η επιμονή στην εκ­μάθησή της. Είναι μια γλώσσα σαν τη μητρική και η φύση έχει φροντίσει να την μαθαίνουμε πολύ νωρίς στη ζωή μας. Οι γλώσσες μαθαίνονται όλες με τον ίδιο μηχανισμό και πρέπει να κα­τακτηθούν όταν η ηλικία είναι κατάλ­ληλη για την εκμάθηση της γλώσσας γενικά. Αυτή η ηλικία είναι η προσχο­λική με μια περίοδο τελειοποίησης που διαρκεί μέχρι και 12 χρόνια. Αν προσπαθήσουμε να μάθουμε μια γλώσσα σαν ενήλικες σπάνια θα μπο­ρέσουμε να την μάθουμε τέλεια.
Μέχρι πρόσφατα, οπότε αναπτύ­χθηκε η έρευνα για την ανάπτυξη του εγκεφάλου, οι απόψεις πάνω στο θέμα ήταν συγκρουόμενες. Από πολύ παλιά όμως, ακόμη και πριν το επιβε­βαιώσει η εκπαιδευτική έρευνα, είχε ελκύσει το ενδιαφέρον των εκπαιδευ­τικών το γεγονός ότι πολλά παιδάκια μεταναστών μιλούσαν άπταιστα δυο γλώσσες, ενώ για τους γονείς τους ήταν ιδιαίτερα δύσκολο να μάθουν τη γλώσσα της νέας τους πατρίδας. Τουλάχιστον δεν ήταν τόσο εύκολο όσο για τα παιδιά τους. Στη Σουηδία, όπου υπάρχουν παιδικοί σταθμοί για τα παιδιά των μεταναστών και όπου διδάσκονται μέχρι και 3 γλώσσες ταυτόχρονα, μπορείς να δεις τρίχρο­να παιδιά να μιλάνε 3 γλώσσες άπται­στα. Ο άνθρωπος μπορεί να μάθει όσες γλώσσες θέλει, αρκεί να έρθει σε επαφή με τις γλώσσες αυτές στην κατάλληλη ηλικία. Και η κατάλληλη ηλικία είναι η προσχολική. Αν κατά τη διάρκεια αυτής της ηλικίας το παιδί έρχεται σε επαφή με 5 γλώσσες, θα μάθει 5. Αν έρθει σε επαφή με μία μόνο γλώσσα, θα μάθει μία.Γιατί η προσχολική ηλικία είναι η πιο κατάλληλη για την εκμάθηση των γλωσσών.
Σύμφωνα με τη Jeanette Vos, συγ­γραφέα του βιβλίου The Learning Revolution, και άλλους ερευνητές που μελέτησαν την ανάπτυξη του εγκεφάλου, όπως ο Dryden, μας δί­νονται 3 ευκαιρίες για την εκμάθηση της γλώσσας.
Η πρώτη ευκαιρία δίνεται από τη φύση μέχρι την ηλικία των 6 μηνών. Σε αυτούς τους 6 μήνες το μωρό μαθαίνει μέχρι και 70 ήχους στους οποίους θα βασίσει την ομιλία της γλώσσας. Μετά τους 6 μήνες σταδια­κά χάνει την ικανότητα του να ακούει καινούργιους ήχους και να τους ξε­χωρίζει και φυσικά δεν μπορεί αρ­γότερα να προφέρει ήχους που δεν ακούει. Επομένως η πόρτα που οδηγεί στην τέλεια προφορά των ήχων μιας γλώσσας κλείνει οριστικά λίγο μετά τους πρώτους μήνες της ζωής ενός μωρού. Αργότερα μπορεί να αντιλη­φθεί τους ήχους μιας νέας γλώσσας περίπου όπως ένας κουφός προσπα­θεί να κατακτήσει την ομιλία. Θα σας δώσω ένα παράδειγμα από προσωπι­κή εμπειρία. Στην ηλικία των 20 άρ­χισα να μαθαίνω Ισπανικά. Υπάρχει στην Ισπανική γλώσσα ένα διπλό ρ που προφέρεται ιδιαίτερα έντονα και που παρόμοιος ήχος δεν υπάρχει ούτε στην Ελληνική ούτε στην Αγγλι­κή γλώσσα που ήδη ήξερα. Ποτέ δεν μπόρεσα να προφέρω σωστά αυτό το διπλό ρ, παρόλο που με τη λογική μου είχα αντιληφθεί τη διαφορά του ρ και του διπλού ρ. Απλά δεν μπορού­σα να ακούσω αυτή τη διαφορά. Αρ­γότερα κατάλαβα ότι στα 20 χρόνια είχε κλείσει προ πολλού η πόρτα του εγκεφάλου μου που οδηγούσε στην αφομοίωση των ήχων. Και σε σας φυ­σικά θα έχει συμβεί να προσπαθείτε να μάθετε μια ξένη λέξη και να μην μπορείτε να την επαναλάβετε αφού δεν ξεχωρίζετε τους ήχους καθαρά.Η δεύτερη ευκαιρία για την εκμά­θηση της γλώσσας δίνεται στον άν­θρωπο μέχρι τα 3 του χρόνια. Μέχρι αυτή την ηλικία θέτονται οι βάσεις για τη γλώσσα, τον τρόπο σκέψης, την όραση και τον ιδιαίτερο τρόπο που βλέπει ο καθένας μας τον κόσμο και λέγεται προσωπικότητα. Έτσι μέ­χρι τα 3 χρόνια μπορεί το άκουσμα των ήχων να δυσχεραίνει, αλλά όσον αφορά τη δομή και το λεξιλόγιο η γλώσσα, μπορεί να κατακτηθεί τόσο εύκολα και αυθόρμητα όσο και η πρώτη. Σε αυτή την ηλικία βέβαια την εκμάθηση της γλώσσας την υποβοη­θούν και άλλες δεξιότητες που ενι­σχύουν γενικά τη μάθηση. Τα μικρά παιδιά μαθαίνουν χρησιμοποιώντας όλη τους την ύπαρξη. Μαθαίνουν με την όραση, τους ήχους, τη γεύση, την αφή, τη μυρωδιά, την πράξη. Γι αυτό τα ακούσματα, τις γεύσεις και τις μυ­ρωδιές της παιδικής μας ηλικίας δεν τις ξεχνάμε ποτέ και πάντα μας προ­καλούν ένα ευχάριστο συναίσθημα. Επιπλέον αν σε όλη μας τη ζωή έχου­με 100% ικανότητα για μάθηση, τον πρώτο χρόνο εξαντλούμε το 50%, μέ­χρι τα 8 μας χρόνια το άλλο 30% και μένει ένα 20% για την υπόλοιπη ζωή μας. Δεν είναι, λοιπόν, παράλογο να πούμε ότι ένα παιδί μπορεί να μάθει μέχρι και 5 γλώσσες στα πρώτα χρό­νια της ζωής του αφού η ικανότητά του για μάθηση μπορεί να συγκριθεί με την ικανότητα ενός σφουγγαριού να απορροφά νερό.
Η τρίτη ευκαιρία για την εκμάθηση μιας άλλης γλώσσας δίνεται μέχρι τα 8, οπότε συνεχίζεται η θαυμαστή ικα­νότητα του παιδιού για αφομοίωση πληροφοριών, η έμφυτη περιέργεια του για νέες εμπειρίες και η ανά­πτυξη του εγκεφάλου που επιτρέπει διαφοροποιήσεις σε ό, τι έχει ήδη εδραιωθεί. Μετά τα 12 χρόνια όλες οι πόρτες κλείνουν, επειδή η αρχι­τεκτονική του εγκεφάλου έχει ήδη ολοκληρωθεί.
Φυσικά ο άνθρωπος συνεχίζει να μαθαίνει με τη νοημοσύνη και τη σοφία αλλά όσα μαθαίνει διαμορ­φώνονται σύμφωνα με τις βάσεις που τέθηκαν τα πρώτα 12 χρόνια της ζωής του. Άρα και οι ξένες γλώσσες μαθαίνονται βασιζόμενες στην πρώ­τη, πράγμα που θέτει εμπόδια αφού κάθε γλώσσα έχει τη δική της λογική που συχνά είναι αντίθετη με τη λογι­κή των άλλων γλωσσών.Γιατί να ξεκινήσει αγγλικά το παιδί από τόσο μικρή ηλικία
Τα παιδιά ξεκινούν να μαθαίνουν τα Αγγλικά όπως έμαθαν τη μητρική τους γλώσσα, δηλαδή μαθαίνουν πρώτα να ξεχωρίζουν και να αντιλαμβάνονται τους ήχους της γλώσσας και στη συνέ­χεια να μιλούν.
Μαθαίνουν ευχάριστα και ξεκούραστα χωρίς πίεση ή μελέτη στο σπίτι. Καθώς δεν ασχολούνται με την ανάγνω­ση ή τη γραφή ακόμα, έχουν την ευκαιρία να αναπτύξουν πολύ τον προφορικό λόγο.Η χρονιά αυτή αποτελεί μια μοναδική και αξέχαστη εμπειρία για το παιδί. Θα το κάνει να αγαπήσει την Αγγλι­κή γλώσσα και θα έχει θετική επίδραση στις μετέπειτα σπουδές του.Τα παιδιά που έχουν παρακο­λουθήσει Νηπιακά τμήματα πριν ξεκινήσουν την Junior A’ (Α’ Προκαταρκτική) έχουν με­γάλη εμπειρία της γλώσσας, προσαρμόζονται γρήγορα και εύκολα στις απαιτήσεις της επόμενης τάξης και γίνονται άριστοι μαθητές.Κάθε χρόνο οι μαθητές των Νηπιακών τμημάτων εντυπω­σιάζουν τους γονείς τους με την ικανότητά τους να μιλούν την Αγγλική γλώσσα με υπέροχη προφορά μετά από λίγους μόνο μήνες μάθημα.
M. K.
• Ψυχολόγος – Ειδική Παιδαγωγός. Διδάκτωρ Παντείου Πανεπιστημίου. Κοινωνική Πολιτική της Εκπαίδευσης [από το περιοδικό PARENTS-ΜΑΡΤΙΟΣ 2010]

Saturday, August 23, 2014

Εκμάθηση ξένων γλωσσών στα παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες

Τα παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες μπορούν να μάθουν ξένες γλώσσες; Μπορούν! Συχνά μάλιστα μαθαίνουν ευκολότερα τα αγγλικά από ότι τα ελληνικά, επειδή για παράδειγμα τα αγγλικά δεν χρειάζονται τόνους ούτε έχουν 5 διαφορετικά "ι"...! Αυτό δεν σημαίνει βέβαια ότι δεν έχουν δυσκολίες. Οι κυριότερες είναι:

Στη γραφή
- σύγχυση γραμμάτων που μοιάζουν οπτικά b-d, p-d, m-n, p-q
- σύγχιση γραμμάτων που μοιάζουν ακουστικά π.χ. p-b, d-b, d-t, g-j
- παραποίηση λέξεων που μοιάζουν

- μετατόπιση συλλαβών
- αντικαθιστούν γράμματα που μοιάζουν ακουστικά
- γράφουν μόνο τα γράμματα που ακούνε σε μια λέξη
- δυσκολεύονται στη δομή προτάσεων
- μεγάλη δυσκολία στους χρόνους των ρημάτων
- μεγάλη δυσκολία στην εκμάθηση των ανώμαλων ρημάτων (αυτά εξάλλου είναι δύσκολα και για τους μαθητές χωρίς μαθησιακές δυσκολίες!)

Στην ανάγνωση
- διαβάζουν σαν....ρομπότ!
- αντικαθιστούν λέξεις με παρόμοιες
- χάνουν τη σειρά στο κείμενο
- δεν κατανοούν όσα διαβάζουν

Μερικές συμβουλές για καθηγητές ξένων γλωσσών:
* Χρησιμοποιήστε την πολυαισθητηριακή μέθοδο που συνδυάζει ήχους, εικόνες, αφή κλπ.
Για παράδειγμα χρησιμοποιήστε εικόνες για εκμάθηση λεξιλογίου. Βάλτε το παιδί να ζωγραφίσει τη λέξη που διδάσκετε, να φτιάξει μικρές προτάσεις ζωγραφίζοντας το νόημα τους.
* Χρησιμοποιήστε ήχους, π.χ. τον ήχο της βροχής, του γαβγίσματος, την κόρνα κλπ διδάσκοντας την αντίστοιχη λέξη.
* Χρησιμοποιήστε διαφορετικά χρώματα για να ξεχωρίσετε γράμματα ή συλλαβές που μπερδεύουν συχνά.
* Φτιάξτε λίστες λέξεων που ταιριάζουν
π.χ. η λίστα των φρούτων
Βάλτε τα παιδιά να αντιστοιχίσουν την κάθε λέξη με το ανάλογο φρούτο
* Φτιάξτε λίστες με τα πιο συχνά ρήματα και επίθετα.
* Οργανώστε τα ανώμαλα ρήματα ανάλογα με την κατάληξη που παίρνουν
π.χ. buy - bought bite - bitten
fight - fought broke - broken
bring - brought choose - chosen
* Τονίστε το τμήμα των λέξεων που πρέπει να προσέξουν τα παιδιά, αυτό δηλαδή που συχνά συγχέουν στον προφορικό λόγο.
* Κάντε το μάθημα ευχάριστο, διαδραστικό και ενδιαφέρον!
* Μάθετε τους τραγούδια! Τα παιδιά συνήθως ακούνε ξένη μουσική. Δώστε τους να διαβάσουν και να μάθουν κάποια γνωστά και όμορφα αγγλικά τραγούδια.
* Να είστε υπομονετικοί και να τους δίνετε το απαραίτητο χρονικό περιθώριο για τις ασκήσεις
* Μην φορτώνεται τα παιδιά με πολλές ασκήσεις για το σπίτι
* Κάντε συχνές επαναλήψεις σε σημαντικά πράγματα όπως οι χρόνοι των ρημάτων.

Σοφία Τσιντσικλόγλου
Ειδική Παιδαγωγός
sofiatsin@gmail.com
paidagwgos.blogspot.gr

Monday, August 18, 2014

Κανόνες πώς να μελετώ σωστάΥποστηρικτικές συνθήκες εργασίας:

Χώρος εργασίας:

· Είναι προτιμότερο να επιλέγεται ο ίδιος πάντοτε χώρος.

· Στο τραπέζι πρέπει να υπάρχουν αποκλειστικά και μόνο αυτά που είναι απαραίτητα για το διάβασμα του συγκεκριμένου μαθήματος.

· Κατά τα διαλείμματα είναι απαραίτητο να γίνεται αλλαγή του χώρου.

Ώρες εργασίας:

· Ο κάθε μαθητής πρέπει να βρει ποιες ώρες είναι γι’ αυτόν οι πιο αποδοτικές.

· Είναι προτιμότερο να υπάρχουν προκαθορισμένες ώρες διαβάσματος. Κάθε αλλαγή συνήθειας απαιτεί και ανάλογο χρόνο προσαρμογής.
Διαλείμματα:

· Τα διαλείμματα είναι σημαντικά, απαραίτητα και βοηθούν τη μάθηση.

· Η διάρκεια του διαλείμματος πρέπει να προκαθορίζεται και να τηρείται.

· Οι δραστηριότητες κατά τα διαλείμματα πρέπει να διαφοροποιούνται από τη διαδικασία του διαβάσματος.

· Κατά τα σύντομα διαλείμματα αποφύγετε τις δραστηριότητες που διακόπτονται δύσκολα (τηλεόραση, ηλεκτρονικά παιχνίδια).

Σωματική ευεξία:

· Κατάλληλη διατροφή.

· Συστήνεται η κίνηση ως αντισταθμιστικός παράγοντας (για παράδειγμα, κατά τα διαλείμματα).

· Είναι απαραίτητος αρκετός ύπνος για την αναζωογόνηση του σώματος.

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΙΑΒΑΣΜΑΤΟΣΓενικός σχεδιασμός με ισχύ για όλο το χρόνο
Ανάλογα με το πρόγραμμα των μαθημάτων, αφιερώνω λίγη ώρα κάθε μέρα ή λίγες ώρες στο τέλος της εβδομάδας για να ξαναδιαβάσω τις σημειώσεις που κράτησα στα μαθήματα (Ποιο θέμα αναπτύχθηκε; Τι σημαντικό ειπώθηκε;). Συγκεντρώνω και διαβάζω τα άρθρα, τα κεφάλαια των βιβλίων ή τις σημειώσεις που πρότεινε ο καθηγητής μας.
Χρόνος και χωρισμός της ύλης για μια συγκεκριμένη εξέταση:

· Προμηθευόμαστε όλα τα απαραίτητα βιβλία και βοηθήματα.

· Δοκιμαστική μάθηση για 3-5 ημέρες ώστε να βρω:
– Πόσες ώρες μπορώ να διαβάζω ημερησίως;
– Πόσες σελίδες κατά μέσο όρο καταφέρνω να διαβάσω;

· Συγκεκριμένος σχεδιασμός για να ξέρω:
– Πόσες ώρες χρειάζομαι για να διαβάσω μια φορά όλη την ύλη;
– Πόσες ώρες χρειάζομαι για την επανάληψη αυτής της ύλης;
– Πόσος χρόνος μου είναι απαραίτητος για την τελική επανάληψη;

· Απρόοπτα γεγονότα: Φροντίζω να συνυπολογίσω και το χρόνο για τυχόν απρόσμενες υποχρεώσεις.

· Λεπτομερής σχεδιασμός: Ο εβδομαδιαίος σχεδιασμός περιλαμβάνει ένα ρεαλιστικό πρόγραμμα μελέτης για μια εβδομάδα.

Λάθη στο σχεδιασμό

Όταν το ημερήσιο πρόγραμμα δεν μπορεί να εκπληρωθεί, πρέπει να τεθεί άμεσα το ερώτημα εάν το κενό αυτό πρέπει να καλυφθεί με εκούσια μείωση του ελεύθερου χρόνου. Σε περίπτωση επανειλημμένης αποτυχίας εκπλήρωσης του προγράμματος, θα πρέπει να αναζητηθεί άμεσα ο λόγος, έτσι ώστε να αποφευχθεί μελλοντική επανάληψη και να καταρτιστεί ένας νέος σχεδιασμός της μελέτης.

ΜΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΠΑ ΝΑ ΜΗΝ ΞΕΧΝΩ ΓΡΗΓΟΡΑ ΚΑΙ ΕΥΚΟΛΑ

Υπάρχουν λίγοι γενικοί κανόνες οι οποίοι ισχύουν για όλους. Ο καθένας πρέπει να βρει αυτούς που ισχύουν για τον εαυτό του.
· Τα περισσότερα τα ξεχνούμε αμέσως μετά το διάβασμα, γι’ αυτό πρέπει να ξεκινούμε αμέσως με την επανάληψη τμημάτων της ύλης που έχουμε να διαβάσουμε.
· Όσο πιο νωρίς ξεκινούμε την επανάληψη, τόσο πιο λίγες επαναλήψεις είναι απαραίτητες.

· Ακόμα και εάν ξεχάσουμε κάτι που μάθαμε καλά στο παρελθόν, μια επανάληψη θα το επανενεργοποιήσει.

· Όσο περισσότερες λεπτομέρειες περιέχει η ύλη, τόσο πιο πολλές επαναλήψεις είναι απαραίτητες.Οι εγγραφές 2014-2015 ξεκίνησαν!Οι Εγγραφές 2014-2015 ξεκίνησαν από 18 Αυγούστου και οι ώρες λειτουργίας μας είναι Δευτέρα ως Παρασκευή 9-1 το πρωί και 6-9 το απόγευμα και Σάββατο 10-12 το πρωί.

Τηλέφωνα επικοινωνίας: 24910 25854/6970833965

Είμαστε Πάντα Δίπλα Σας!!!!

Sunday, August 17, 2014

Σχολικός εκφοβισμός (bullying): Τι είναι και πώς αντιμετωπίζεται


Μορφές εκφοβισμού
• Σωματικός: φυσικός τραυματισμός ή απειλή τραυματισμού προς κάποιον. Εκδηλώνεται με σπρωξίματα, σκουντήματα, αγκωνιές, γροθιές και κλοτσιές, τρικλοποδιές, χτυπήματα με αντικείμενα, τσιμπήματα και δαγκωνιές, περιορισμό του άλλου μέσω σωματικών πρακτικών.

• Λεκτικός: συστηματική χρησιμοποίηση υβριστικών εκφράσεων, φραστικών επιθέσεων, προσβολών και απειλών, αγενών σχολίων και ειρωνείας, χρήση παρατσουκλιών.
• Εκφοβισμός με εκβιασμό: εκούσια απόσπαση χρημάτων ή προσωπικών αντικειμένων, η οποία συνοδεύεται από απειλές ή και τον εξαναγκασμό σε αντικοινωνικές πράξεις.
• Έμμεσος ή κοινωνικός: προσπάθεια για κοινωνική απομόνωση ή αγνόηση ατόμου, για άσκηση επιρροής στην ομάδα των συνομηλίκων ώστε να αισθανθούν αντιπάθεια για κάποιο συγκεκριμένο συμμαθητή τους, διάδοση κακόβουλων φημών και ψευδών.
• Ηλεκτρονικός: αποστολή απειλητικού ή υβριστικού υλικού μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, των υπηρεσιών MMS και SMS που παρέχουν τα κινητά τηλέφωνα και των διαδικτυακών τόπων κοινωνικής δικτύωσης, χρήση ή παραποίηση των προσωπικών δεδομένων κάποιου ατόμου, αποκλεισμός του από μια δικτυακή ομάδα, κλήσεις στο κινητό του από άγνωστο νούμερο.
• Ρατσιστικός: διάδοση αρνητικών σχολίων εξαιτίας της καταγωγής, της κοινωνικής τάξης, της οικονομικής κατάστασης, της διαφορετικότητας.
• Σεξουαλικός: υβριστικά σχόλια, σκίτσα και γκράφιτι με σεξουαλικό περιεχόμενο, ανήθικες χειρονομίες, ανεπιθύμητο άγγιγμα, μέχρι και σοβαρές σεξουαλικές επιθέσεις.

Τρόποι πρόληψης και αντιμετώπισης
Στα πλαίσια της πρόληψης έχουν εφαρμοστεί κάποια προγράμματα κατά του εκφοβισμού και της ενδοσχολικής βίας (π.χ. Νορβηγικό μοντέλο Dan Olweus, φινλανδικό μοντέλο KIVAKOULOU, στην Ελλάδα το πρόγραμμα της Ε.Ψ.Υ.Π.Ε. «Stop στην ενδοσχολική βία» κ.α.).

Η αποτελεσματικότητα των προγραμμάτων αυτών οφείλεται κυρίως στην υιοθέτηση της Κοινωνικής-Οικολογικής προσέγγισης, μιας ολιστικής προσέγγισης, που στοχεύει στην αλλαγή του κλίματος του σχολείου, ώστε να μην αναπαράγει τη βία. Στα πλαίσια της ολιστικής προσέγγισης οι παρεμβάσεις αφορούν όλους: το σχολείο, την τάξη, τον εκπαιδευτικό, τους μαθητές, τους γονείς τους και ολόκληρη την τοπική κοινωνία.

Κάποιες αποτελεσματικές πρακτικές, σε επίπεδο σχολείου και τάξης, για εφαρμογή μιας στρατηγικής ενάντια στη βία, είναι:


• σε επίπεδο σχολείου:
σύνταξη Σχολικής Επιτροπής ενάντια στον εκφοβισμό & την ενδοσχολική βία
σύνταξη Διακήρυξης του σχολείου ενάντια στη βία: δικαιώματα-υποχρεώσεις-καθήκοντα για όλα τα μέλη της σχολικής κοινότητας
αύξηση της επίβλεψης του σχολικού χώρου
ευαισθητοποίηση και συνεργασία με τους γονείς, προκειμένου να σταματήσει ο κύκλος αναπαραγωγής και ενθάρρυνσης της ενδοσχολικής βίας

• σε επίπεδο τάξης:
συζήτηση στην τάξη για τον ορισμό & τις μορφές της ενδοσχολικής βίας και του εκφοβισμού
συζήτηση για τις επιπτώσεις του εκφοβισμού
ενημέρωση σχετικά με το γιατί η ενδοσχολική βία και ο εκφοβισμός δεν είναι αποδεκτά από το σχολείο
τρόποι & προτάσεις για πρόληψη και αντιμετώπιση από τους μαθητές: σύνταξη των κανόνων της τάξης ενάντια στη βία
παροχή βοήθειας από μαθητές σε άλλους, για την επίλυση των συγκρούσεων που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε εκφοβισμό
προαγωγή των συνεργατικών αλληλεπιδράσεων
παροχή ευκαιριών για θετική έκφραση της επιθετικότητας (π.χ. μέσω των αθλημάτων)
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ
Κάθε μέλος της σχολικής κοινότητας έχει ρόλο και ευθύνη για την αντιμετώπιση του σχολικού εκφοβισμού. Ο βαθμός εμπλοκής κάθε μέλους, σχετίζεται τόσο με την ιδιότητά του, όσο και με τη σοβαρότητα, τη συχνότητα και την ένταση του περιστατικού εκφοβισμού. Άλλος είναι ο ρόλος και η ευθύνη του διευθυντή του σχολείου, άλλος του δασκάλου, άλλος των συμμαθητών, άλλος των γονιών.
Ωστόσο, θα πρέπει όλοι να συνεργαστούν σε ένα πλαίσιο παράλληλων δράσεων, διότι, αφού η αιτιολογία του εκφοβισμού είναι πολυπαραγοντική και η αντιμετώπισή του θα πρέπει να είναι πολυεπίπεδη.

• Διευθυντής:
Καταγράψτε το περιστατικό, δίνοντας πληροφορίες για το πού και πότε συνέβη το περιστατικό, για το ποιοι συμμετείχαν, ποιοι παρατηρούσαν, τι μορφή εκφοβισμού ασκήθηκε και περιγράφοντας το τι ακριβώς έγινε.
Διατηρείστε αρχείο καταγραφής των περιστατικών, ώστε να μπορούν να έχουν εύκολη πρόσβαση σε αυτό και τα υπόλοιπα ενδιαφερόμενα μέρη
Προσδιορίστε αν πρόκειται για επαναλαμβανόμενη συμπεριφορά παραβίασης των κανόνων ενάντια στη βία
Αν πρόκειται για επαναλαμβανόμενη εκφοβιστική συμπεριφορά, επικοινωνήστε με τους γονείς του παιδιού τηλεφωνικά και κανονίστε μια συνάντηση για να συζητήσετε
Καθορίστε τις συνέπειες για το παιδί που εκφοβίζει, ύστερα από τη συζήτηση με τους γονείς, το παιδί που εκφοβίζει, τα παιδιά-υποστηρικτές του παιδιού που εκφοβίζει, και τη Σχολική Επιτροπή
Σχεδιάστε τον τρόπο παρακολούθησης του προβλήματος ώστε να έχετε εποπτεία της εξέλιξης της κατάστασης
• Εκπαιδευτικοί:
Μιλήστε στο παιδί που εκφοβίζεται και ακούστε με προσοχή και σοβαρότητα αυτά που έχει να σας πει. Διαβεβαιώστε το παιδί ότι θα ανταποκριθείτε άμεσα για να το προστατεύσετε και ότι είστε διαθέσιμος να παράσχετε κάθε δυνατή βοήθεια. Πείτε στο παιδί, να σας κρατά ενήμερο σχετικά με οποιαδήποτε εξέλιξη
Συζητήστε με τους γονείς του παιδιού, εκφράστε τις ανησυχίες σας και δείξτε ότι είστε αποφασισμένος να αναλάβετε δράση
Εξακριβώστε ποιο παιδί είναι αυτό που εκφοβίζεται ή αυτό που εκφοβίζει
Εξακριβώστε αν υπάρχει ομάδα παιδιών η οποία ενθαρρύνει ή/και υποστηρίζει το παιδί που εκφοβίζει
Οδηγήστε το παιδί που εκφοβίζει στο γραφείο του Διευθυντή και συζητήστε σοβαρά μαζί του για το περιστατικό
Υποστηρίξτε το παιδί που εκφοβίζεται σε συνεργασία με τον Διευθυντή
• Συμμαθητές μέσα στην τάξη:
Προσδιορίστε ποιοι συμμαθητές σας ήταν παρόντες στο περιστατικό εκφοβισμού
Ξεκαθαρίστε αν συμμετείχαν ως ουδέτεροι παρατηρητές ή αν ενθάρρυναν το παιδί που εκφοβίζει
Συζητήστε μαζί τους για το ποια θα ήταν η κατάλληλη συμπεριφορά σε μια τέτοια περίπτωση (π.χ. να μιλήσουν σε κάποιον ενήλικα για να βοηθήσει) και για το ποιες ευθύνες έχουν όταν παρατηρούν να συμβαίνει περιστατικό εκφοβισμού
Συζητήστε σχετικά με το τι θα μπορούσαν να είχαν κάνει για να αποφευχθεί ο εκφοβισμός και να εξασφαλίσουν ένα ασφαλές περιβάλλον τόσο για τους ίδιους όσο και για τους συμμαθητές τους
Κάποια μοντέλα συνομηλίκων, που αποτελούν στρατηγικές αντιμετώπισης των περιστατικών εκφοβισμού από μαθητές προς μαθητές στο πλαίσιο του σχολείου, είναι επιγραμματικά:
Η προσέγγιση που δεν εστιάζει στο φταίξιμο
Προσεγγίσεις υποστήριξης μεταξύ των συνομηλίκων
Το μοντέλο του «συνομηλίκου πρότυπο»
Το μοντέλο της «συμβουλευτικής μεταξύ συνομηλίκων»
Το μοντέλο της «Διαμεσολάβησης»
• Γονείς παιδιού που εκφοβίζεται:
Συνεργαστείτε στενά με το σχολείο για να πληροφορηθείτε για την έκταση και τη σοβαρότητα του περιστατικού καθώς και για τους τρόπους αντιμετώπισής του
Παρέχετε στο παιδί σας υποστήριξη και ασφάλεια, χωρίς να το κατακρίνετε
Ακούστε προσεκτικά τι έχει να σας πει το παιδί σας για τα συναισθήματά του και για τις ανάγκες του
Παρακολουθείτε την εξέλιξη της κατάστασης αλλά και την υγεία του παιδιού σας
Αν το παιδί σας παραπονιέται για μεγάλο χρονικό διάστημα ότι έχει σωματικούς πόνους, αν παρατηρείτε ότι έχει δυσκολίες στον ύπνο ή αν αρνείται επίμονα να πάει στο σχολείο, επισκεφτείτε έναν ειδικό ψυχικής υγείας για παιδιά.
• Γονείς παιδιού που εκφοβίζει:
Συζητήστε με τον Διευθυντή του σχολείου για το περιστατικό εκφοβισμού που προκλήθηκε από το παιδί σας
Συνεργαστείτε με το σχολείο, για την αντιμετώπιση του προβλήματος του παιδιού σας σχετικά με τη βία
Συνεργαστείτε με τον Διευθυντή και τον δάσκαλο του παιδιού σας για την εφαρμογή των κανόνων, των συνεπειών και την πρόληψη τέτοιων συμπεριφορών
Παρακολουθήστε την εξέλιξη της κατάστασης και συνεργαστείτε στενά με το σχολείο. Παρατηρήστε αν το παιδί σας εμπλέκεται συχνά σε καβγάδες ή εκδηλώνει εκφοβιστική συμπεριφορά και με τα παιδιά της γειτονιάς ή και με εσάς στο σπίτι. Μιλήστε γι’ αυτά στο Διευθυντή και το δάσκαλο της τάξης και συνεργαστείτε μαζί τους για να πάρετε βοήθεια
Όλα τα παραπάνω αποτελούν κάποιες άμεσες δράσεις σε επίπεδο πρόληψης και αντιμετώπισης στις οποίες μπορεί να προβεί το σχολείο, από μόνες τους όμως δε μπορούν να δώσουν λύση στο πρόβλημα του εκφοβισμού και της βίας στο σχολείο.
Χρειάζεται ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα παρέμβασης, στο οποίο να συμμετέχει το σύνολο της σχολικής κοινότητας αλλά και ευρύτεροι κοινωνικοί φορείς, προκειμένου να υπάρξει αποτελεσματική πρόληψη και αντιμετώπιση του φαινομένου.

Πηγή: Δίκτυο κατά της βίας στο σχολείο

Πως θα βοηθήσετε το παιδί σας να οργανωθεί όσον αφορά τη σχολική μελέτη


Τα περισσότερα παιδιά δημιουργούν ένα μικρό χάος στο δωμάτιο τους και δεν οργανώνονται εύκολα, ειδικά όσον αφορά την καθημερινή μελέτη. Με λίγη βοήθεια και κάποια εξάσκηση, τα παιδιά μπορούν να γίνει πιο οργανωμένα και αποδοτικά.
Βασικός κανόνας: Κάθε δραστηριότητα πρέπει να χωρίζεται σε 3 βήματα:

1. Οργάνωση υλικού
Το παιδί πρέπει να συγκεντρώσει όλα όσα χρειάζονται για να ξεκινήσει την εργασία του. Βοηθάμε το παιδί να δει τι ασκήσεις έχει να κάνει και ποια βιβλία, τετράδια, μολύβια ή άλλα υλικά χρειάζεται να έχει πάνω στο γραφείο του.
Μπορείτε μάλιστα να του δείξετε πως να φτιάχνει μια λίστα με τις ασκήσεις που έχει να κάνει.
π.χ. μαθηματικά, άσκηση 5
γλώσσα, ασκήσεις 1 και 3
Ιστορία κεφ. 12
Καθώς προχωρά θα σβήνει κάθε άσκηση που ολοκληρώνει. Έτσι θα γνωρίζει πόσο έχει προχωρήσει και τι έχει να κάνει στη συνέχεια. Αυτό θα χρειαστεί να το κάνετε αρκετές φορές μαζί με το παιδί, μέχρι να μπορεί να το κάνει μόνο του!
Σημαντικός κανόνας εδώ είναι το καθαρό δωμάτιο με όσο το δυνατόν λιγότερα πράγματα πάνω και γύρω από το γραφείο διαβάσματος.

2. Συγκέντρωση
Το παιδί μένει συγκεντρωμένο στην εργασία του και δεν αποσπάται από άλλα ερεθίσματα. Εξηγήστε στο παιδί πόσο σημαντικό είναι να μένει συγκεντρωμένο σε αυτό που κάνει, ότι θα τελειώσει γρήγορα έτσι και θα έχει περισσότερο ελεύθερο χρόνο για παιχνίδι. Επιτρέπεται μόνο ένα μικρό διάλειμμα για ξεμούδιασμα, για ένα χυμό ή σνακ αλλά όχι για τηλεόραση ή παιχνίδι!
Σημαντικός κανόνας εδώ η ησυχία και ηρεμία στο σπίτι, την ώρα που το παιδί διαβάζει. π.χ. δεν γίνεται να ακούγεται η τηλεόραση και να περιμένουμε από το παιδί να συγκεντρωθεί!

3. Ολοκλήρωση
Το παιδί ολοκληρώνει την εργασία ή το διάβασμα του, ελέγχει, διορθώνει, φτιάχνει και την τσάντα του για την επόμενη μέρα. Εξηγήστε το παιδί το πόσο σημαντικό είναι να κάνει τις ασκήσεις προσεκτικά, για να μην χρειάζεται να τις ξανακάνει αν π.χ. έχει κάνει άσχημα γράμματα, καθώς και πόσο σημαντικός είναι ο έλεγχος κάθε άσκησης στο τέλος.

Όταν τα παιδιά γνωρίζουν αυτά τα βήματα και πως να τα εφαρμόσουν, τότε είναι πιο εύκολο να οργανωθούν και να κάνουν τις υποχρεώσεις τους χωρίς την παρουσία ή τις φωνές (που δυστυχώς συνήθως υπάρχουν) του γονέα!

Θα χρειαστεί κάποιος χρόνος για να μάθουν τα παιδιά αυτά τα τρία βήματα και να τα εφαρμόζουν. Να είστε υπομονετικοί και ενθαρρυντικοί με κάθε βελτίωση, ακόμα και μικρή!

Αξίζει να προσπαθήσετε γιατί έτσι τα παιδιά θα μάθουν να διαβάζουν μόνα τους, να οργανώνουν τις υποχρεώσεις τους και να νοιώθουν πιο ανεξάρτητα.


Σοφία Τσιντσικλόγλου
Ειδική Παιδαγωγός
sofiatsin@gmail.com
paidagwgos.blogspot.gr

Monday, August 4, 2014

EΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ 2014-2015

Συγχαρητήρια στους μαθητές του My English School για την επιτυχία τους στις εξετάσεις:YLE Cambridge

Starters University of Cambridge Pre-A1

Παναγιώτα Ανδρεοπούλου

Μαρία Βλαχάκη

Σωκράτης Κατσανάκης

Movers University of Cambridge A1

Ευαγγελία Αλεξίου

Μαρία Γιώτα

Όλγα Ευθυμιάδου

Γιάννης Μακρής

Δημήτρης Μακρής

Θεοφανεία Μερεντίτη

Σωτηρία Προσμίτη

Λευτέρης Τρελλόπουλος

Μέγκι Χότζα

Flyers University of Cambridge A2

Γιάννης Ανδρεόπουλος

Δήμητρα Λιάγγα

Μαρκέλλα Μάστορα

Γεωργία Τριανταφύλλου
Pre-Lower B1
Ηρώ Ακριβούση

Ειρήνη Βαρσάμη

Αθανάσιος Μουστάκας

Χριστίνα ΝικολοπούλουLower B2

Aντώνης Ιωάννου

Νικολέτα Κατσικοπούλου

Ιωάννα Λιάγγα

Ελένη Λιάμα

Γεωργία Μανίκα

Ελένη Μπουρότσικα

Στέλλα Μουστάκα

Κωνσταντίνα Ντοκούζη

Σωτηρία Παδιώτη

Aννίτα Χάση

Proficiency (C2)

Ζωή ΜήταΑγγλικά- Ειδικό μάθημα πανελληνίων

Βασίλης Μητσογιάννης (ΑΕΙ Μετάφρασης και Διερμηνίας, Κέρκυρα)Συγχαρητήρια παιδιά και πάντα επιτυχίες!!!!

Sunday, August 3, 2014

Ο ιδανικός χώρος μελέτης για τα υπερκινητικά παιδιά
Τα παιδιά με διάσπαση προσοχής και υπερκινητικότητα αποσπούνται εύκολα από εξωτερικά ερεθίσματα. Για αυτό,είναι πολύ σημαντικό, ο χώρος που μελετούν να είναι οργανωμένος.

Μερικές συμβουλές για το παιδικό δωμάτιο και ιδιαίτερα για το γραφείο του μικρού μαθητή:

Καθαρό δωμάτιο με καλό φωτισμό.

Απαλλαγμένο από περιττά αντικείμενα, από τοίχους γεμάτους αφίσες.

Όσο το δυνατόν ήσυχο δωμάτιο, με δυνατότητα αποκλεισμού εξωτερικών θορύβων.

Τα υπερκινητικά παιδιά συχνά σηκώνονται ή χτυπούν τα πόδια κάτω από την καρέκλα. Βάλτε ένα μικρό σκαμπό - υποπόδιο - για να ακουμπά το παιδί τα πόδια του. Ο χώρος που ακουμπούν τα πόδια, πρέπει να είναι άδειος.

Πάνω στο γραφείο θα βρίσκονται μόνο τα απαραίτητα. Με αυτό εννοώ μια μολυβοθήκη και τα βιβλία.

Μην έχετε τηλεόραση και άλλα ηλεκτρονικά παιχνίδια μέσα στο δωμάτιο, για να μην δείτε ξαφνικά το παιδί σας να παίζει ή να βλέπει τηλεόραση τα ξημερώματα!!!

Τα χρώματα στο δωμάτιο να προκαλούν ηρεμία. Επιλέξτε απαλά χρώματα που ξεκουράζουν το βλέμμα.

Αποφύγετε την καρέκλα με τις ρόδες αν το παιδί σας είναι υπερκινητικό. Υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να στριφογυρίζει όλη την ώρα!

Κάτω από την καρέκλα βάλτε κάτι ώστε να μην γλιστράει. Τα υπερκινητικά παιδιά τρώνε τούμπες επειδή κουνούν την καρέκλα προς τα πίσω!

Αν υπάρχει βιβλιοθήκη στο δωμάτιο, ας μην έχει το ρόλο της αποθήκευσης! Καλό είναι να υπάρχουν λίγα βιβλία που υπάρχει πιθανότητα να διαβάσει το παιδί.

Βοηθήστε το παιδί να οργανώσει το χώρο πάνω στο γραφείο αλλά και στα συρτάρια, έτσι ώστε να είναι πιο λειτουργικός.


Σοφία Τσιντσικλόγλου
Ειδική Παιδαγωγός
sofiatsin@gmail.com
pa

Υπάρχουν "κακοί" μαθητές;
Η απάντηση μου είναι ΟΧΙ! Δεν υπάρχουν κακοί μαθητές, όπως δεν υπάρχουν ούτε χαζοί μαθητές! Κι όμως πολλοί - εκπαιδευτικοί και γονείς- νομίζουν πως υπάρχουν. Ο χαρακτηρισμός αυτός είναι γεμάτος απαξιωτικές σημασίες που δεν έχουν χώρο στην εκπαίδευση.

Ποιοι μαθητές παίρνουν συνήθως την ταμπέλα "κακός"
- αυτοί που δυσκολεύονται σε κάτι
- αυτοί δεν έρχονται με λυμένες ασκήσεις
- αυτοί που δεν γράφουν καλά στα τεστ
- αυτοί που δεν συμμετέχουν στην τάξη
- αυτοί που κάνουν φασαρία
- αυτοί που έχουν μαθησιακές δυσκολίες
- αυτοί που είναι διαφορετικοί
- αυτοί που δεν μπορούν να πουν το μάθημα παπαγαλία
- αυτοί που κάνουν ορθογραφικά λάθη
- αυτοί που δεν έχουν την κατάλληλη αντιμετώπιση από τους γονείς τους ή τους εκπαιδευτικούς
- αυτοί που δεν μπορούν να μάθουν μέσα από το βαρετό και γενικό εκπαιδευτικό σύστημα

Πώς νοιώθει ο μαθητής που έχει την ταμπέλα "κακός"

- Έχει χαμηλή αυτοπεποίθηση και αυτοεκτίμηση
- Σταματά να προσπαθεί, αφού αποδέχεται το χαρακτηρισμό
- Δεν ενδιαφέρεται για τα μαθήματα
- Νοιώθει αποτυχημένος
- Νοιώθει "κακός" σε όλα, όχι μόνο στην μάθηση
- Γίνεται αποδέκτης αρνητικών σχολίων από τους συμμαθητές
- Παρατά το σχολείο

Ο ρόλος του δασκάλου δεν είναι να κάνει χαρακτηρισμούς του τύπου κακός, τεμπέλης, χαζός, προβληματικός, σκράπας και άλλα τέτοια παρόμοια, αλλά να βρει τρόπο να προσεγγίσει κάθε μαθητή του, να βρει κίνητρα για κάθε μαθητή του και να φτιάξει το κλίμα και το σύστημα στην τάξη του ώστε όλοι οι μαθητές να έχουν ίσες ευκαιρίες.

Δεν υπάρχει παιδί που είναι από τη φύση του "κακός" μαθητής, δεν υπάρχει παιδί που ξεκινώντας το σχολείο αποφασίζει ότι θα χαζεύει, δεν θα γράφει, θα είναι αργός αναγνώστης, δεν θα γράφει καλά στα τεστ κ.λ.π! Οι "κακοί" μαθητές δημιουργούνται από το ελλιπές εκπαιδευτικό μας σύστημα, από έλλειψη ενδιαφέροντος και γνώσεων από γονείς και εκπαιδευτικούς.

Δεν υπάρχει παιδί χωρίς ικανότητες και ταλέντα!

Ο "κακός" μαθητής είναι απλά ο αδύναμος μαθητής που για κάποιο ή κάποιους λόγους διαφοροποιείται από το γενικό σύνολο. Ο ρόλος του σχολείου είναι ή θα έπρεπε να είναι η παιδαγωγική και σχολική επιτυχία όλων των παιδιών.

Κι όμως, ακόμα και σήμερα κάποιοι δάσκαλοι λένε " έχω 2-3 κακούς μαθητές, τους αφήνω στην άκρη και προχωρώ με τους υπόλοιπους"!!

Όμως δεν είναι αυτός ο ρόλος του δασκάλου, δεν είναι αυτός ο σκοπός του σχολείου....είναι κάτι εντελώς διαφορετικό! Είναι να δίνει την δυνατότητα, τα εφόδια και τα κίνητρα σε ΟΛΑ τα παιδιά να μάθουν, να εξελιχθούν και να προοδεύσουν. Να υπάρχει τέτοιο περιβάλλον ώστε να ικανοποιούνται οι εκπαιδευτικές ανάγκες ΟΛΩΝ των παιδιών.

Άρα λοιπόν μπορώ να πω ότι δεν υπάρχουν κακοί μαθητές, αλλά μάλλον κακοί εκπαιδευτικοί (όχι ΟΛΟΙ) και κακό εκπαιδευτικό σύστημα.

Μπορώ επίσης να πω ότι υπάρχουν εκπαιδευτικοί που κάνουν τη διαφορά! Συνεχίστε!!


Σοφία Τσιντσικλόγλου
Ειδική Παιδαγωγός
sofiatsin@gmail.com
paidagwgos.blogspot.gr